Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Thiệu Trung - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH THANH HÓA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 


Số: 4731/QĐ – UBND         Thanh Hóa, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Điểm du lịch Đền thờ Lê Văn Hưu,

xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 
 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

          Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

          Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

          Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch trên địa bản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

          Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 3574/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2018 về việc ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận Điểm Du lịch Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

          Điều 2. Tổ chức thực hiện

          1. UBND huyện Thiệu Hóa có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư và các hoạt động du lịch.

2.Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Thiệu Hóa triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Đền thờ Lê Văn Hưu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Trưởng Ban Quản lý Di tích Đền thờ Lê Văn Hưu và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                          KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3;                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

-Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                                     ( Đã ký)

-Lưu:VT, KTTC (VA38096)                                                  Lê Thị Thìnư; Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH THANH HÓA                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 


Số: 2594/QĐ – UBND           Thanh Hóa, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Điểm du lịch Làng nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè

( Trà Đông), xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 
 

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

          Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

          Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

          Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công nhận khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch trên địa bản tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

          Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 202/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc ban hành Quyết định công nhận các Điểm du lịch: Làng nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè ( Trà Đông), xã Thiệu Trung; Di tích lịch sử cách mạng Chùa Yên Lộ, xã Thiệu Vũ; Di tích thắng cảnh núi Bằng Trình và Chùa Thái Bình, xã Thiệu Hợp của huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận Điểm Du lịch Làng nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè

( Trà Đông), xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

          Điều 2. Tổ chức thực hiện

          1. UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Trung có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Làng nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè ( Trà Đông), theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư và các hoạt động du lịch.

2.Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Trung triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển Điểm du lịch Làng nghề đúc đồng cổ truyền làng Chè ( Trà Đông), theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                           KT. CHỦ TỊCH

- Như điều 3;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH

-Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;                                                                                          ( Đã ký)

-Lưu:VT, KTTC (VA20107).                                                  Lê Thị Thìnư; Chủ tịch UBND huyện

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
52
Hôm qua:
71
Tuần này:
334
Tháng này:
692
Tất cả:
190847

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289