Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Thiệu Trung - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)

Đăng lúc: 10:59:56 21/07/2022 (GMT+7)
100%

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU TRUNG

 


Số: 894/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Thiệu Trung, ngày  13 tháng 7 năm 2022

 

 

K HOẠCH

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)

 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ;

UBND xã Thiệu Trung xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ với những nội dung sau:

               I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

              1. Mục đích:

 Nhằm tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống toàn Đảng, toàn dân "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu gương điển hình những cá nhân và gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Qua các hoạt động này tạo được sự chuyển biến về hành động nhằm nâng cao một bước cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách người có công.

              2. Yêu cầu:

          Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; Phân công rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện từng nội dung công việc cho các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động được lồng ghép với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid – 19 theo quy định.

                 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi NCC với cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.

2. Tuyên truyền những gương Thương binh, Bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng; Nghị định của chính phủ về chính sách, chế độ ưu đãi đối với Thương binh, Liệt sĩ, NCC đảm bảo chi trả đúng, kịp thời. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các phong trào tình nghĩa: Phong trào vận động  đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, Phong trào xã thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng…

4. Treo cờ, băng zôn tuyên truyền chủ đề kỷ niệm 75 năm ngày Thương Binh – Liệt tại Công sở UBND xã, nhà bia liệt sĩ và tại các đơn vị.

5. Tổ chức tặng quà cho các đối tượng Người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

6. Tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ tại hội trường trung tâm văn hóa xã.

7. Tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại nhà bia tưởng niệm.

8. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 27/7/2022

- Đia điểm: Tại hội trường Trung tâm văn hóa xã và nhà bia tưởng niệm.

                III. KINH PHÍ TỔ CHỨC

          Từ nguồn ngân sách xã năm 2022 và các nguồn huy động hợp pháp khác.

             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Công chức văn phòng – thống kê.

Phối hợp với công chức chính sách chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị cho buổi lễ tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ.

Tham mưu cho UBND xã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

               2. Công chức chính sách – xã hội.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với NCC với cách mạng và thân nhân NCC. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các đơn vị thôn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND xã về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2022).

Tham mưu tổ chức tốt việc thăm, tặng quà cho Chủ tịch nước, quà của tỉnh, của huyện và quà của xã nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ.

Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia liệt sĩ.

Xây dựng dự toán kinh phí trình Chủ tịch UBND xã xem xét phê duyệt theo quy định.

              3. Công chức văn hóa – xã hội.

Phối hợp với Công chức chính sách tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ. Mở các chuyên mục tuyên truyền 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ phát sóng trên đài về gương người tốt việc tốt của Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương.

Chuẩn bị các điều kiện viếng tại nhà bia liệt sĩ và thắp nến tri ân cho các anh hùng liệt sĩ.

              4. Ban chỉ huy quân sự xã, Công an xã.

Chủ trì và phối hợp với các Ban ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Các chế độ chính sách NCC còn tồn đọng; Tổ chức tốt lễ viếng tại nhà bia tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ.

              5. Công chức kế toán – ngân sách.

Căn cứ kế hoạch nội dung hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – liệt sĩ được UBND xã phê duyệt. Phối hợp với công chức chính sách bố trí kinh phí, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

             6. MTTQ các đoàn thể.

Tổ chức đợt phát động các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các đoàn viên hội viên mở đợt vận động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.

Đoàn thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm.

Trên đây là các nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. UBND xã Thiệu Trung yêu cầu các ban, ngành, các tổ chức, thành viên có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công phối hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về UBND xã để kịp thời xử lý./.

 

Nơi nhận:

-          TV Đảng ủy (b/c);

-          Các ban ngành đoàn thể (t/h);

-          6 đơn vị thôn (t/h);

-         Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Ngọc Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
87
Hôm qua:
71
Tuần này:
369
Tháng này:
727
Tất cả:
190882

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289