UBND xã Thiệu Trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018

Đăng lúc: 13/06/2018 (GMT+7)
100%

Tổ chức mở lớp PBGDPL vào quý II /2018

UBND xã Thiệu Trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL năm 2018

Đăng lúc: 13/06/2018 (GMT+7)
100%

Tổ chức mở lớp PBGDPL vào quý II /2018

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT